ประกาศการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร โดยสามารถส่งคำร้องขอย้ายได้ ระหว่างวันที่ 17 มี.ค. – 3 เม.ย. 2565
เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร