คณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

ดร.มารุต อุปนิสากร

ประธานอนุกรรมการ

นายเลียง ผางพันธ์

ผู้แทน กศจ.

นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ

นายอำเภอคำชะอี

นายอภัย สบายใจ

ผู้แทน ก.ค.ศ.

นายสมบูรณ์ พรมสุ้ย

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล

นายสุพจน์ พละพร

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาหรือด้านอื่น

ร.ต.อ.สืบศักดิ์ แก้วศรีนวม

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

นางสาวปุณยาพร ผิวขำ

ผู้แทนครู

นายเนรมิต กฤตาคม

ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา

นายเอกชัย อ้อทอง

ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ

ผอ.สพม.มุกดาหาร / เลขานุการ 

นางสุคนธ์มาศ บุปผาชาติ

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล / ผู้ช่วยเลขานุการ

นายวีร์ชยุตม์ สุริยาประภา

นักทรัพยากรบุคคล / ผู้ช่วยเลขานุการ