ข้อมูลพื้นฐาน

การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

O7 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O8 : แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้งบประมาณประจําปี 

O9 : รายงานผลการดําเนินงานประจําปี

O10 : คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

O11 : คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ 

O12 : ข้อมูลสถิติการให้บริการ

O13 : E-Service

การจัดซื้อจัดจ้าง

O14 : รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O15 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O16 : ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O17 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O18 : แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O19 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O20 : ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O21 : การขับเคลื่อนจริยธรรม

การส่งเสริมความโปร่งใส

O22 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O23 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O24 : ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O25 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การป้องกันการทุจริต

O26 : ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O27 : การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

O28 : รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

O29 : รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

O30 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

O31 : รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติ  มิชอบประจําปี

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

O32 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O33 : รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี

O34 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O35 : รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ภายในหน่วยงาน