คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานทางจริยธรรมแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร