O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหารเรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

แผนผังการสอบสวนวินัยร้ายแรง

สรุปขั้นตอนการดำเนินการกรณีเกิดความเสีย

คู่มือ มาตรการ และแนวปฏิบัติการ การจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ