ข้อมูลพื้นฐาน

O1: โครงสร้างหน่วยงาน

O2: ข้อมูลผู้บริหาร

O3: อำนาจหน้าที่

O4: แผนยุทธศาสตร์ / พัฒนาหน่วยงาน

O5: ข้อมูลการติดต่อ

O6: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O7: ข่าวประชาสัมพันธ์

O8: Q&A

O9: Social Network

O10: นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การบริหารงาน

O11: แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

O12: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

O13: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

O14: คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O15: คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O16: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O17: รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O18: E-Service

การจัดซื้อจัดจ้าง

O19: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ

O20: ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ

O21: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ

O22: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O23: นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O24: การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O26: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

การส่งเสริมความโปร่งใส

O27: แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O28: ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29: ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

O30: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O31: ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy

O32: การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

O33: รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

O34: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O35: การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O36: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O37: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O38: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

O39: ประมวลจริยธรรม

O40: การขับเคลื่อนจริยธรรม

O41: การประเมินจริยธรรม

O42: มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

O43: การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส