O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด สพม.มุกดาหาร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด สพม.มุกดาหาร

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร