กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
 2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
 3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
 4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
 5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
 6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 7. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
 8. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
 9. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
 10. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 11. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
 12. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
 13. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
 14. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
 15. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
 16. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (แก้ไขและเพิ่มเติม)
 17. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

กฎ ระเบียบ พรบ.อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา คัดเลือก บรรจุ ข้าราชการ สพฐ.

หลักเกณฑ์การบรรจุ คัดเลือก พัฒนา ประเมินบุคลากรอื่น 38 ค (2)