เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร
เป็นเขตตั้งใหม่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
จึงทำให้ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยังรวมอยู่กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม
(เดิมคือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22)