มาตรฐานการให้บริการ

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มกฎหมายเเละคดี

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

หน่วยตรวจสอบภายใน