มาตรฐานการให้บริการ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร