การจัดซื้อจัดจ้าง

เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร
เป็นเขตตั้งใหม่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ยังมิใช่หน่วยเบิก-จ่ายงบประมาณ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
ยังรวมอยู่กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม
(เดิมคือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22)