Author name: พิมพ์ธิดา อารีรักษ์

จัดอันดับเว็บพนัน

ร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก และเข้าเยี่ยมโรงเรียนดงมอนวิทยาคม

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร พร้อมด้วย นางกัลยณัฏฐ์ สุวรรณไตรย์ ศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติและร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนของโรงเรียน โดยมี นางทิพวรรณ สุวรรณไตรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งเข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน รวมถึงพบปะพูดคุยเพื่อถ่ายทอดนโยบายแก่บุคลากรในโรงเรียนดงมอนวิทยาคม โดยมี นายศิริพร บุญทะระ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมอนวิทยาคม และคณะครูร่วมให้การต้อนรับการเข้าเยี่ยมในครั้งนี้

ร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก และเข้าเยี่ยมโรงเรียนดงมอนวิทยาคม Read More »

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดโดยโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน โดยมี นายเกษร สินพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน นายจิระ โภคสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.มุกดาหาร ร่วมกิจกรรมพร้อมกับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 45 คน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลมุกดาหาร ทหารหน่วยเคลื่อนที่เร็วกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี และปลัดอำเภอเมืองมุกดาหารพร้อมคณะ ร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน Read More »

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหารเรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหารเรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร Read More »

รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2567 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2567 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ตามมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ในการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2567 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร Read More »

การประชุมอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.มารุต อุปนิสากร ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ครั้งที่ 2/2567 โดยมี ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุมประกายมุก โรงเรียนมุกดาหาร

การประชุมอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ครั้งที่ 2/2567 Read More »

การอบรมความรู้ด้านการประกันภัย พ.ร.บ.ตามโครงการโรงเรียน/สถานศึกษาปลอดภัย มีประกันภัย พ.ร.บ.100%

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานการอบรมความรู้ด้านการประกันภัย พ.ร.บ.ตามโครงการ โรงเรียน/สถานศึกษาปลอดภัย มีประกันภัย พ.ร.บ.100% จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดมุกดาหาร โดยมีคณะครูในสังกัด สพม.มุกดาหาร เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร

การอบรมความรู้ด้านการประกันภัย พ.ร.บ.ตามโครงการโรงเรียน/สถานศึกษาปลอดภัย มีประกันภัย พ.ร.บ.100% Read More »

การประชุมชี้แจงแนวทาง วิธีการสำหรับการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินพัฒนาการการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล (OBECQA)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทาง วิธีการสำหรับการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินพัฒนาการการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมและชี้แจงทำความเข้าใจแก่คณะกรรมการ และสถานศึกษาในสังกัดที่ยืนยันของรับการประเมินในปี พ.ศ.2566 ทราบถึงแนวปฏิบัติที่ตรงกัน

การประชุมชี้แจงแนวทาง วิธีการสำหรับการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินพัฒนาการการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล (OBECQA) Read More »