พิมพ์ธิดา อารีรักษ์

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารร่วมแสดงความยินดีกับนางสุพร สามัตถิยะ

เนื่องในโอกาสได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสุพร สามัตถิยะ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานและดำเนินการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ครั้งที่ 5/2565 ดำเนินการประชุมในรูปแบบการประชุมสัญจร ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเพื่อร่วมรับทราบและพิจารณาข้อราชการร่วมกัน

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร (อกศจ.) ครั้งที่ 10/2565

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสุพร สามัตถิยะ ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วย นายธีรภัทร วงษ์สว่าง รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร (กศจ.) ครั้งที่ 10/2565 ณ ห้องประชุมนาคราช ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร (กศจ.) ครั้งที่ 10/2565

วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสุพร สามัตถิยะ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายธีรภัทร วงษ์สว่าง รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร (กศจ.) ครั้งที่ 10/2565 ณ ห้องประชุมนาคราช ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม อารมณ์และสังคม จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2565 นางสุพร สามัตถิยะ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม อารมณ์ และสังคม จังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮเต็ล (จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารและศูนย์สุขภาพจิตที่ 10)

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 2)

วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. นางสุพร สามัตถิยะ ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานกรรมการในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 2) ของรองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร และรองผู้อำนวยการโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร จำนวน 2 ราย ณ ห้องประชุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร โดยดำเนินการประเมินตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดตามเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการดำเนินงานร่วมกับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ในกิจกรรม “มุกร่วมร่วมใจ ปันน้ำใจให้ประชาชน”

วันที่ 23 กันยายน 2565 นางสุพร สามัตถิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้นางสิริรัตน์ ใจทาน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วย นางสาวดวงนภา ค้าข้าว นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ของสถานศึกษาในสังกัด และ สพม.มุกดาหาร ในกิจกรรมสาธารณกุศล “มุกร่วมใจ ปันน้ำใจให้ประชาชน” ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร