บัญชีรายละเอียดการย้ายและแต่งตั้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

บัญชีรายละเอียดการย้ายและแต่งตั้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1. ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
  2. ตำแหน่งครู

รายละเอียดตามเอกสารแนบ