ประกาศ/ข่าว/ประชาสัมพันธ์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (กำหนดปฏิทินการย้ายฯ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ ว๑๑๐ ลว ๙ มกราคม ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เอกสารเพิ่มเติม – สิ่งที่ส่งมาด้วย

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ตำแหน่งครูผู้สอน 2. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 3. ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่างและคาดว่าจะว่าง ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่างและคาดว่าจะว่าง ประจำปี พ.ศ.2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร จำนวน 2 ตำแหน่ง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร จำนวน 3 ตำแหน่ง

1. ตำแหน่งครูผู้สอน 2. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 3. ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ กำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันอาทิตย์ ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2565 โดยสามารถตรวจสอบเวลา และสถานที่สอบตามประกาศที่แนบ