ประกาศ/ข่าว/ประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายโชคชัย  จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องใน พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2567 และสร้างความเข้าใจในกระบนการ และหลักการเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ต่าง ๆ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อให้สามารถนำหลักการดังกล่าวไปปรับใช้ในการเบิกจ่ายในด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา และหน่วยงาน ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยมีตัวแทนโรงเรียนละ 2 ท่านเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนมุกดาหาร

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Read More »

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 2)

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 2) Read More »

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เรื่อง ตำแหน่งว่างและที่คาดว่าจะว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เรื่อง ตำแหน่งว่างและที่คาดว่าจะว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร Read More »

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหารเรื่อง ตำแหน่งว่างและที่คาดว่าจะว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหารเรื่อง ตำแหน่งว่างและที่คาดว่าจะว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร Read More »

บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (ย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา) ปี พ.ศ. 2567 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (ย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา) ปี พ.ศ. 2567 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร Read More »

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหารเรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหารเรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 Read More »

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เรื่อง สถานที่เข้ารับการประเมิน ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เรื่อง สถานที่เข้ารับการประเมิน ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 Read More »

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 Read More »

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี Read More »