กิจกรรม สพม.มุกดาหาร

การประชุมเพื่อพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร พบปะบุคลากรในสถานศึกษาที่เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนมุกดาหาร โดยมีวิทยากรจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เข้าให้ความรู้ในการประชุมดังกล่าว

การตรวจเยี่ยม และนิเทศ กำกับติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนในสังกัด สพม.มุกดาหาร

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ลงพื้นที่เพื่อนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน โดยคณะนิเทศ ติดตามฯ ได้เน้นย้ำให้สถานศึกษาดำเนินงานตามนโยบายของ สพฐ. 4 ด้าน คือ (1) ด้านความปลอดภัย (2) ด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา (3) ด้านคุณภาพการศึกษา (4) ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาและการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้บริหารและบุคลากรในการจัดการศึกษา

การตรวจเยี่ยม และนิเทศ กำกับติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนในสังกัด สพม.มุกดาหาร

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ลงพื้นที่เพื่อนิเทศติดตาม ตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอุดมวิทย์ โรงเรียนโชคชัยวิทยา และโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ โดยคณะนิเทศ ติดตามฯได้เน้นย้ำให้สถานศึกษาดำเนินงานตามนโยบายของ สพฐ. 4 ด้าน คือ (1) ด้านความปลอดภัย (2) ด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา (3) ด้านคุณภาพการศึกษา (4) ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา และการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้บริหารและบุคลากรในการจัดการศึกษา

เคารพศพร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแก่ ศ.ดร.เรวัตร จารุเกษม บิดาของนายวริทธิ์ จารุเกษม นักวิชาการศึกษา สพม.มุกดาหาร

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร  พร้อมด้วย สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร และบุคลากรในสังกัด นำพวงหรีดเคารพศพร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแก่ ศ.ดร.เรวัตร จารุเกษม บิดาของนายวริทธิ์ จารุเกษม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ บุคลากรในสังกัด สพม.มุกดาหาร

การตรวจเยี่ยม และนิเทศ กำกับติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนในสังกัด สพม.มุกดาหาร

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ลงพื้นที่เพื่อนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนดงหลวงวิทยา โรงเรียนค่าป่าหลายสรรพวิทย์  และโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา โดยคณะนิเทศ ติดตามฯ ได้เน้นย้ำให้สถานศึกษาดำเนินงานตามนโยบายของ สพฐ. 4 ด้าน คือ (1) ด้านความปลอดภัย (2) ด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา (3) ด้านคุณภาพการศึกษา (4) ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาและการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้บริหารและบุคลากรในการจัดการศึกษา

การตรวจเยี่ยม และนิเทศ กำกับติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนในสังกัด สพม.มุกดาหาร

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ลงพื้นที่เพื่อนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ และโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ โดยคณะนิเทศ ติดตามฯ ได้เน้นย้ำให้สถานศึกษาดำเนินงานตามนโยบายของ สพฐ. 4 ด้าน คือ (1) ด้านความปลอดภัย(2) ด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา (3) ด้านคุณภาพการศึกษา (4) ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา และการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้บริหารและบุคลากรในการจัดการศึกษา

การตรวจเยี่ยม และนิเทศ กำกับติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนในสังกัด สพม.มุกดาหาร

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ลงพื้นที่เพื่อนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้บริหารและคณะครู ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนดงมอนวิทยาคม โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร และโรงเรียนนาโสกวิทยาคาร โดยคณะนิเทศ ติดตามฯ ได้เน้นย้ำให้สถานศึกษาดำเนินงานตามนโยบายของ สพฐ. 4 ด้าน คือ (1) ด้านความปลอดภัย (2) ด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา (3) ด้านคุณภาพการศึกษา (4) ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้บริหารและบุคลากรในการจัดการศึกษา

การตรวจเยี่ยม และนิเทศ กำกับติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนในสังกัด สพม.มุกดาหาร

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ลงพื้นที่เพื่อนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนคำบกวิทยาคาร โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร และโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ โดยคณะนิเทศ ติดตามฯ ได้เน้นย้ำให้สถานศึกษาดำเนินงานตามนโยบายของ สพฐ. 4 ด้าน คือ (1) ด้านความปลอดภัย (2) ด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา (3) ด้านคุณภาพการศึกษา (4) ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้บริหารและบุคลากรในการจัดการศึกษา

ประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา

ติดตามและตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชีและพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการตรวจสอบภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เข้าติดตามและตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชีและพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัดตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยคณะกรรมการ ฯ  ได้เข้าตรวจสอบเอกสารของโรงเรียนในสังกัดตามแผนการตรวจสอบภายใน ได้แก่ โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม โดยมีผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมนำเสนอเอกสารต่อคณะกรรมการ