กิจกรรม สพม.มุกดาหาร

การประชุมคณะกรรมการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ยื่นคำร้องขอย้าย ระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2565) ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นางสุพร สามัตถิยะ ผอ.สพม.มุกดาหาร เข้าร่วม “การประชุมคณะกรรมการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ยื่นคำร้องขอย้าย ระหว่างวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2565) ครั้งที่ 1/2565” ณ ห้องประชุมเสมาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยมีนายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานทางการศึกษา ประกอบด้วย นางธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร นายพิเชษฐ มหาวงศ์ รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร พร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณา การจัดทำคะแนนในการประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565 (สพป.มุกดาหาร และ สพม.มุกดาหาร) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

การประชุมปรึกษาหารือการจัดประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ปี 2565

วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. นางสุพร สามัตถิยะ ผอ.สพม.มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือการจัดประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ปี 2565 โดยมีนายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด

การอบรมครูแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาด้านการป้องกันการพนันออนไลน์ให้แก่นักเรียน

วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นางสุพร สามัตถิยะ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการอบรมครูแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาด้านการป้องกันการพนันออนไลน์ให้แก่นักเรียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครูแนะแนวของโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนละ 1 คน ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนมุกดาหาร

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการให้คำปรึกษา/แนะนำ (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. นางสุพร สามัตถิยะ ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการให้คำปรึกษา/แนะนำ (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี โดยมีนายธีรภัทร วงษ์สว่าง นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมนครมุกดา 2 สพม.มุกดาหาร

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร พบรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัด สพม.มุกดาหาร

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.30 น. นางสุพร สามัตถิยะ ผอ.สพม.มุกดาหาร พบปะ พูดคุย พร้อมให้โอวาทในการปฏิบัติงานแก่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 5 คน ที่เข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 6/2565 ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสุพร สามัตถิยะ ผอ.สพม.มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 7/2565 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับฟังการชี้แจงข้อราชการในการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม

การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. นางสุพร สามัตถิยะ ผอ.สพม.มุกดาหาร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ประจำเขตตรวจราชการที่ 11 ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยมีนายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรมสามารถใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารพร้อมขยายผลในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป

สพม.มุกดาหาร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นางสุพร สามัตถิยะ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน, กลุ่มบริหารงานบุคคล, กลุ่มอำนวยการ และหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอประชุม 250 ปี จังหวัดมุกดาหาร

สพม.มุกดาหาร ร่วมกันดำเนินกิจกรรม 5 ส

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นางสุพร สามัตถิยะ ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานฯ ร่วมกันดำเนินกิจกรรม5 ส เพื่อทำความสะอาดห้องสำนักงานและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารสำนักงานฯ โดยในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรและอุปกรณ์ในการตัดหญ้าบริเวณรอบอาคารสำนักงาน จากโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ และโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์

ประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. นางสุพร สามัตถิยะ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์ รอง ผอ. สพม.มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร