ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน

ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ให้หน่วยงานราชการเป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างในการประหยัดพลังงานโดยหน่วยงานราชการต้องลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงลง ร้อยละ 10 – 15 และกำหนดให้การประหยัดพลังงานเป็นตัวชี้วัด (Key Performance Index : KPI) ผลการปฏิบัติราชการ ในคำรับรองการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร จึงประกาศ มาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน ตามเอกสารแนบ