การประชุมทีมสหวิชาชีพ (Case Conference)

วันที่ 23 มกราคม 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นางสาวปาริชาติ คำสงค์ นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมการประชุมทีมสหวิชาชีพ (Case Conference) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ได้แก่ นางอุลิยา ศรีบุรมย์ รอง ผอ.โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อร่วมประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหา และช่วยเหลือเยาวชนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและเสี่ยงต่อการถูกล่อลวงให้กระทำความผิด ให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป