การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทดีเด่น ระดับเงิน

วันที่ 23 มกราคม 2567

คณะกรรมการประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 นำโดย นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร เข้าร่วมประเมินผลงานของสถานศึกษาในสังกัดเพื่อรับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 ได้แก่ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ประเภทดีเด่น ระดับทอง และโรงเรียนดงมอนวิทยาคม ประเภทดีเด่น ระดับเงิน โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ