การให้คำปรึกษา/คำแนะนำ (Coaching Team) การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (รอบ 6 เดือน)

วันที่ 9 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 น.

สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานในการให้คำปรึกษา/คำแนะนำ (Coaching Team) การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (รอบ 6 เดือน) แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 5 ราย โดยดำเนินการให้คำปรึกษา/คำแนะนำ พร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการดำเนินงานของผู้เข้ารับการประเมิน ก่อนการประเมินจริงรอบ 6 เดือน ร่วมกับคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ณ ห้องประชุมโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์