ประชาสัมพันธ์โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับปีที่ ๒๓

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับปีที่ ๒๓

ใบตอบรับเป็นภาคีส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่านในโรงเรียนในเครือข่าย