รางวัล/ผลงานทางวิชาการ

ประกาศผลรางวัลผลงานตามโครงการความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11

บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ.2565

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ.2565 เพื่อสรรหาและคัดเลือกครูสายงานการสอนที่เป็นครูดี มีความประพฤติดี มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่รักของนักเรียนเพื่อนครู และชุมชน ให้ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” นั้น           การสรรหาและคัดเลือก ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 240 คน โดยบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ที่ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ.2565 ได้แก่ นางสาวนริศรา แสนสุข ครูโรงเรียนมุกดาหาร ขอแสดงความชื่อชมและยินดีมา ณ โอกาสนี้

โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจาก สพฐ. ให้เป็นโรงเรียนดีเด่น และครูผู้สอนดีเด่น ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีและทักษะชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดีเด่น โรงเรียนดีเด่น ศึกษานิเทศก์ดีเด่น และครูผู้สอนดีเด่น ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีและทักษะชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร มีโรงเรียนและข้าราชการครูที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโรงเรียนดีเด่น และครูผู้สอนดีเด่น ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีและทักษะชีวิต ดังนี้ 1. ประเภทโรงเรียนดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร           2. ประเภทครูผู้สอนดีเด่น มีข้าราชการครู โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร ที่ได้รับเกียรติบัตร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้                    2.1 นายชาติชาย เพียสา                      2.2 นายเชิดพงษ์ วงษาเนาว์                    2.3 นางสาวนิตยา บรรทัดเรียน                    2.4 นางวิริยา เชี่ยวชาญ                    2.5 นางสาวจันทิพย์ สุวรรณพันธ์                    2.6 นายรุ่งปรีดา มูลสุวรรณ                    2.7 นางสาวกาญจนา สลางสิงห์                    2.8 …

โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจาก สพฐ. ให้เป็นโรงเรียนดีเด่น และครูผู้สอนดีเด่น ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีและทักษะชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Read More »

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ ได้รับการประกาศให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” ปีการศึกษา 2563

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีแนวทางการพัฒนา “สถานศึกษาพอเพียง” ให้เ’ปีน “ศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” เพื่อเป็นเครื่องมือในการขยายผลการขับเคลื่อน “สถานศึกษาพอเพียง” ซึ่งกำหนดให้เป็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัด โดยอาจร่วมมือกับหน่วยงาน อื่นๆ ในการดำเนินการพัฒนาตามความเหมาะสม และร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาดำเนินการ กำกับ ติดตามประเมินผล การพัฒนา “สถานศึกษาพอเพียง” สู่การเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ชองเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” อย่างสมํ่าเสมอ นั้นในปีการศึกษา 2563 หน่วยงานที่จัดการศึกษา ได้มืการพัฒนาเสริมศักยภาพความเข้มแข็ง สถานศึกษาพอเพียงให้สามารถเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” โดยผ่านกระบวนการติดตามประเมินผลตามเกณฑ์ก้าวหน้าของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน จำนวน 157 แห่ง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 1 แห่ง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 42 แห่ง กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น จำนวน 9 แห่ง และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 2 แห่ง รวมทั้งสิ้นจำนวน 211 แห่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร มีโรงเรียนในสังกัด …

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ ได้รับการประกาศให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” ปีการศึกษา 2563 Read More »

สพม.มุกดาหาร ได้รับเกียรติบัตรหน่วยงานที่มุ่งมั่นในการศึกษาและพัฒนานวัตกรรม และพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 รายการดังนี้ 1. หน่วยงานที่มุ่งมั่นในการศึกษาและพัฒนานวัตกรรม การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ 2. หน่วยงานที่มุ่งมั่นในการศึกษาและพัฒนารูปแบบ การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ