กิจกรรม สพม.มุกดาหาร

การตรวจราชการ และติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 1)

วันที่ 25 มกราคม 2567 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร เข้าร่วมและนำเสนอผลการดำเนินงานต่อ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบที่ 1) ณ ห้องประชุมรวมใจพัฒน์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมุกดาหาร โดยการตรวจราชการในครั้งนี้ ได้มีการเน้นย้ำและร่วมวางแผนเพื่อหามาตรการป้องกันและแนวทางแก้ไขปัญหาการอยู่เวรในสถานที่ราชการของครู ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

การตรวจราชการ และติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 1) Read More »

การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทดีเด่น ระดับเงินและระดับทอง

วันที่ 24 มกราคม 2567 คณะกรรมการประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 นำโดย นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร เข้าร่วมประเมินผลงานของสถานศึกษาในสังกัดเพื่อรับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 ได้แก่ โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ ประเภทดีเด่น ระดับเงิน และโรงเรียนนาโสกวิทยาคาร ประเภทดีเด่น ระดับทอง โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ

การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทดีเด่น ระดับเงินและระดับทอง Read More »

ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาของโรงเรียนพักนอนในสังกัด

วันที่ 23 มกราคม 2567 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพักนอนในสังกัด จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนดงหลวงวิทยา และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ซึ่งได้ตรวจเยี่ยมเรือนพักนอนของสถานศึกษาที่จัดให้กับนักเรียนรวมถึงการบริหารจัดการอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรฯ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาให้การต้อนรับและนำเสนอผลการบริหารจัดการต่อคณะที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้

ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาของโรงเรียนพักนอนในสังกัด Read More »

การประชุมทีมสหวิชาชีพ (Case Conference)

วันที่ 23 มกราคม 2567 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นางสาวปาริชาติ คำสงค์ นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมการประชุมทีมสหวิชาชีพ (Case Conference) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ได้แก่ นางอุลิยา ศรีบุรมย์ รอง ผอ.โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อร่วมประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหา และช่วยเหลือเยาวชนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและเสี่ยงต่อการถูกล่อลวงให้กระทำความผิด ให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

การประชุมทีมสหวิชาชีพ (Case Conference) Read More »

การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทดีเด่น ระดับเงิน

วันที่ 23 มกราคม 2567 คณะกรรมการประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 นำโดย นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร เข้าร่วมประเมินผลงานของสถานศึกษาในสังกัดเพื่อรับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 ได้แก่ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ประเภทดีเด่น ระดับทอง และโรงเรียนดงมอนวิทยาคม ประเภทดีเด่น ระดับเงิน โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ

การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทดีเด่น ระดับเงิน Read More »

การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 22 มกราคม 2567 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมประกายมุก โรงเรียนมุกดาหาร

การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 Read More »

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร

ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2567 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร โดยโรงเรียนได้กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2567

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร Read More »

การประชุมคณะทำงานและภาคีเครือข่ายการดำเนินงานยาเสพติด ระดับจังหวัดและอำเภอ จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 22 มกราคม 2567 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานและภาคีเครือข่ายการดำเนินงานยาเสพติด ระดับจังหวัดและอำเภอ ครั้งที่ 1/2567 จังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมวังเทียมเมฆ ห้อง 241 ชั้น 4 โดยมี นางพันธ์ฉวี สุขบัติ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้ง นายบุญชอบ อุสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ได้ร่วมเป็นคณะทำงานในประชุมในครั้งนี้ด้วย

การประชุมคณะทำงานและภาคีเครือข่ายการดำเนินงานยาเสพติด ระดับจังหวัดและอำเภอ จังหวัดมุกดาหาร Read More »

โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลังและสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริต ของหน่วยงานในสังกัด สพฐ.

วันที่ 21 มกราคม 2567 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลังและสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 245 เขต ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด สพฐ. สามารถปฏิบัติงานได้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในแนวทางเดียวกันและเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ 5 สร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริต

โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลังและสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริต ของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. Read More »

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 19 มกราคม 2567 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นางสาววิสาขา เบ้าทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางธนัตตา ชาติวงศ์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »