การประชุมเชิงวิชาการการประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 26 มิถุนายน 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงวิชาการการประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทล ทั้งนี้ เพื่อให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรู้และเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการและแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้านสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อพัฒนาการศึกษา