การประชุมชี้แจงแนวทาง วิธีการสำหรับการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินพัฒนาการการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล (OBECQA)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทาง วิธีการสำหรับการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินพัฒนาการการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมและชี้แจงทำความเข้าใจแก่คณะกรรมการ และสถานศึกษาในสังกัดที่ยืนยันของรับการประเมินในปี พ.ศ.2566 ทราบถึงแนวปฏิบัติที่ตรงกัน