ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน