การติดตามและตรวจสอบการบริหารงบประมาณการเงิน การบัญชีและพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

คณะกรรมการตรวจสอบภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร นำโดย นางศศินิภา อำภาวงศ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าติดตามและตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชีและพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัดตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยคณะกรรมการฯ ได้เข้าตรวจสอบเอกสารของโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ ตามแผนการตรวจสอบภายใน โดยมี คณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมนำเสนอเอกสารต่อคณะกรรมการ