กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร

ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร โดยโรงเรียนได้กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2567