การประชุมพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

วันที่ 22 กันยายน 2566

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมเกียรติภูมิแห่งเสมา มุทิตาด้วยดวงใจ โดยมี นายวีระพงษ์ ทองผา ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด เป็นประธาน
กล่าวเปิดงาน รวมทั้งได้รับเกียรติจาก ดร.มารุต อุปนิสากร ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร ร่วมมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชครู และบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่ได้ทำคุณประโยชน์ ด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องดุสิตา โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ จังหวัดมุกดาหาร