การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

วันที่ 22 กันยายน 2566

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา สพม.มุกดาหาร โดยมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ได้มอบทุนการศึกษาแบบให้เปล่าแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งในปีการศึกษา 2566 จะมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 25 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท โดยมอบเป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และหากนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ และสอบผ่านเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้
จะมอบทุนต่อเนื่องให้ ปีการศึกษาละ 20,000 บาท จนสำเร็จหลักสูตรปริญญาตรี