การอบรมการเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียน

วันที่ 14 กันยายน 2566

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการอบรมการเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียนและพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้เป็นผู้มีจิตอาสา มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ วินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง เป็นต้นกล้าประชาธิปไตยที่มั่นคงและเข้มแข็งของสังคมไทย ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนมุกดาหาร