กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด

โครงการชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. นางสุพร สามัตถิยะ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จังหวัดมุกดาหาร ณ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร

รายงานผลการสร้างนวัตกรรม ประเภทการนิเทศติดตามและประเมินผล ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)

ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด สพม.มุกดาหารรายงานผลการสร้างนวัตกรรม ประเภทการนิเทศติดตามและประเมินผล ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) ชื่อนวัตกรรม “R.U-READY Model” เป็นนวัตกรรมของโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ จัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือของ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการนิเทศติดตามงานวิชาการภายในโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ ….จัดทำขึ้นเพื่อรายงานการดำเนินตามโครงการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอขอบคุณข้อมูลจาก นางสาวอัญชุลี วรุยาน ครู โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ โดยใช้รูปแบบ PORPIENG’S MODEL

รายงานผลการสร้างนวัตกรรม ประเภทการจัดการเรียนรู้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้รูปแบบ PORPIENG’s MODEL ของโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานการดำเนินตามโครงการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ดำเนินการตามโครงการ มีผลตามที่วางแผนตามเป้าหมายวางไว้เป็นอย่างดี จึงขอบคุณ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน เข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายรายงานการพัฒนาการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ

วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายธนิต ทองอาจ ผอ.โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน เข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายรายงานการพัฒนาการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ ทั้ง 5 ภูมิภาคที่วังสระปทุม และในเวลา 11.00 น. รับบริจาครถตู้ 1 คัน จากโรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานคร

โรงเรียนมุกดาหาร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Arduino

โรงเรียนมุกดาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Arduino สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมมช้างน้าว โรงเรียนมุกดาหาร

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน เข้าร่วมงาน Thailand-Japan Students Science Fair 2020 (TJSSF 2020) ทางระบบการประชุมวีดีโอออนไลน์

   คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน เข้าร่วมงาน Thailand-Japan Students Science Fair 2020 (TJSSF 2020) ทางระบบการประชุมวีดีโอออนไลน์ ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564  นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนจากประเทศไทยและญี่ปุ่น จากที่ต่างๆทั่วประเทศ 

กิจกรรมค่ายจุดประกายโครงงานและนวัตกรรมสำหรับนักเรียน ม.4 และ ม.5

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดกิจกรรมค่ายจุดประกายโครงงานและนวัตกรรมสำหรับนักเรียนชั้น ม.4 และ ม.5 ในวันที่  26-28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยได้เชิญวิทยากร จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ดังนี้ คุณครูศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค ครูคณิตศาสตร์ คุณครูชิตพงศ์ เหนือเกาะหวาย ครูคอมพิวเตอร์ และคุณครูขุนทอง คล้ายทอง ครูวิทยาศาสตร์ วิทยากรทั้ง 3 ท่าน มีผลงานเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานนักเรียนที่มีคุณภาพ