กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 นางสุพร สามัตถิยะ ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ณ หอประชุมโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร โดยมีนายอดิศร คันธโรรส ผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในการจัดโครงการ ถ่ายทอดความรู้โดยวิทยากรผู้มีความรู้ ความสามารถ ได้แก่ นายณัฐพล พรมลี และ นางสาวณัฐวดี วังสินธ์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร

พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา

วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2564 นางสุพร สามัตถิยะ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายธีรภัทร วงษ์สว่าง รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับ นายปิโย ลุสุขที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา โดยมีคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนร่วมให้การต้อนรับ

รายงานผลการสร้างนวัตกรรม ประเภทการนิเทศติดตามและประเมินผล ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)

ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด สพม.มุกดาหารรายงานผลการสร้างนวัตกรรม ประเภทการนิเทศติดตามและประเมินผล ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) ชื่อนวัตกรรม “R.U-READY Model” เป็นนวัตกรรมของโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ จัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือของ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการนิเทศติดตามงานวิชาการภายในโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ ….จัดทำขึ้นเพื่อรายงานการดำเนินตามโครงการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอขอบคุณข้อมูลจาก นางสาวอัญชุลี วรุยาน ครู โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ โดยใช้รูปแบบ PORPIENG’S MODEL

รายงานผลการสร้างนวัตกรรม ประเภทการจัดการเรียนรู้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้รูปแบบ PORPIENG’s MODEL ของโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานการดำเนินตามโครงการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ดำเนินการตามโครงการ มีผลตามที่วางแผนตามเป้าหมายวางไว้เป็นอย่างดี จึงขอบคุณ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน เข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายรายงานการพัฒนาการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ

วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายธนิต ทองอาจ ผอ.โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน เข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายรายงานการพัฒนาการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ ทั้ง 5 ภูมิภาคที่วังสระปทุม และในเวลา 11.00 น. รับบริจาครถตู้ 1 คัน จากโรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานคร

โครงการอบรมพัฒนาครูแนะแนวเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีเป้าหมายตัดสินใจเลือกเส้นทางการศึกษาและอาชีพตามความถนัด ศักยภาพ และแนวโน้มตลาดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสุพร สามัตถิยะ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายธีรภัทร วงษ์สว่าง รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมพัฒนาครูแนะแนวเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีเป้าหมายตัดสินใจเลือกเส้นทางการศึกษาและอาชีพตามความถนัด ศักยภาพ และแนวโน้มตลาดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2564 จัดโดยศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดมุกดาหาร โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ดำเนินการโครงการในรูปแบบออนไลน์ โดยมี นายสุพจน์ พละพร ผอ.โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.อภิเชษฐ จันทนา ครูชำนาญการพิเศษ (แนะแนว) รร.ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา และ ผศ.ดร.พัชรี ถุงแก้ว อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว มรภ.บุรีรัมย์ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

นางสุพร สามัตถิยะ ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการเปิดโครงการ พร้อมบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของโรงเรียนดงหลวงวิทยา

วันที่ 2 กันยายน 2564 นางสุพร สามัตถิยะ ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการเปิดโครงการ พร้อมบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของโรงเรียนดงหลวงวิทยา ณ ห้องประชุมดอกตะแบก พร้อมด้วย นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร โดยมี นายคนิมเบญมาตย์ผอ.โรงเรียนดงหลวงวิทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ โดยภายหลังการบรรยายพิเศษ ได้เข้าเยี่ยมชมอาคารสถานที่ของโรงเรียน ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.มุกดาหาร

โรงเรียนมุกดาหาร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Arduino

โรงเรียนมุกดาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Arduino สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมมช้างน้าว โรงเรียนมุกดาหาร

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน เข้าร่วมงาน Thailand-Japan Students Science Fair 2020 (TJSSF 2020) ทางระบบการประชุมวีดีโอออนไลน์

   คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน เข้าร่วมงาน Thailand-Japan Students Science Fair 2020 (TJSSF 2020) ทางระบบการประชุมวีดีโอออนไลน์ ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564  นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนจากประเทศไทยและญี่ปุ่น จากที่ต่างๆทั่วประเทศ 

กิจกรรมค่ายจุดประกายโครงงานและนวัตกรรมสำหรับนักเรียน ม.4 และ ม.5

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดกิจกรรมค่ายจุดประกายโครงงานและนวัตกรรมสำหรับนักเรียนชั้น ม.4 และ ม.5 ในวันที่  26-28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยได้เชิญวิทยากร จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ดังนี้ คุณครูศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค ครูคณิตศาสตร์ คุณครูชิตพงศ์ เหนือเกาะหวาย ครูคอมพิวเตอร์ และคุณครูขุนทอง คล้ายทอง ครูวิทยาศาสตร์ วิทยากรทั้ง 3 ท่าน มีผลงานเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานนักเรียนที่มีคุณภาพ