การติดตามและตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชีและพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัดตามแผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ระหว่างวันที่ 9 -10 กรกฎาคม 2567

 คณะกรรมการตรวจสอบภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เข้าตรวจสอบ การติดตามและตรวจสอบการบริหารงบประมาณการเงิน การบัญชีและพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัดตามแผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ได้เข้าตรวจสอบเอกสารของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร โดยมีนายศักดิ์ รุ่งแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร และคณะครู ผู้เกี่ยวข้องร่วมนำเสนอเอกสารต่อคณะกรรมการ