การตัดสินประกวดโครงการสื่อสาร สร้างสรรค์ รู้เท่าทันยาบ้า (BE SMART SAY NO TO DRUGS) ภายใต้แนวคิด “How to say no to Yaba?”

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นางสาววิสาขา เบ้าทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางกัลยณัฏฐ์ สุวรรณไตรย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายจตุรวิทย์ กรรณิกา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงผ่านระบบออนไลน์ ในการเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดระดับอำเภอ ภายใต้โครงการสื่อสาร สร้างสรรค์ รู้เท่าทันยาบ้า (BE SMART SAY NO TO DRUGS) ภายใต้แนวคิด “How to say no to Yaba?” โดยจัดประกวดคลิปสั้นผ่านแพลตฟอร์มติ๊กต็อก (TikToK) กลุ่มเป้าหมายได้แก่เด็กและเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า อายุระหว่าง 13-19 ปี