การตรวจสอบการดำเนินงาน เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน และเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน พิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567

คณะกรรมการตรวจสอบภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เข้าตรวจสอบ การดำเนินงาน เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน และเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน พิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้เข้าตรวจสอบเอกสารของโรงเรียนดอนตาลวิทยา,โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา,โรงเรียนผาเทิบวิทยา โดยมีคณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมนำเสนอเอกสารต่อคณะกรรมการ