การตรวจสอบการดำเนินงาน เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน และเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน พิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่2 กรกฏาคม2567

คณะกรรมการตรวจสอบภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เข้าตรวจสอบ การดำเนินงาน เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน และเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน พิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้เข้าตรวจสอบเอกสารของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์, โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม โดยมีคณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมนำเสนอเอกสารต่อคณะกรรมการ