โครงการเตรียมความพร้อมแก่กลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 21 มิถุนายน 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นางสาวยุวดี แก่นภักดี นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมแก่กลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องสร้อยสุวรรณา โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดมุกดาหารโดยเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ครูแนะแนวแบบไหนที่โลก AI ต้องการ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการแนะแนวอาชีพ ข้อมูลสถานการณ์และแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน เปิดโลกทัศน์การแนะแนวอาชีพและการศึกษา สำหรับนำไปใช้ในการแนะแนวอาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา ให้สามารถตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม