การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 18 มิถุนายน 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นางสาวยุวดี แก่นภักดี นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ เพื่อติดตามสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกำหนดมาตรการ แนวทางในการแก้ไขปัญหาในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน