การประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ครูดี สพม.มุกดาหาร ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ประจำปี 2567

วันที่ 10 มิถุนายน 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ครูดี สพม.มุกดาหาร ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา สพม.มุกดาหาร โดยการคัดเลือกดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีคุณสมบัติปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า และช่วยเหลือนักเรียนหรือผู้ปกครองให้ลด ละ เลิก และมีภูมิคุ้มกัน ปลอดจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า เป็นแบบอย่างให้กับบุคลากร รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน