การประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 7 มิถุนายน 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา สพม.มุกดาหาร