การประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ประจำปี พ.ศ.2567

วันที่ 6 มิถุนายน 2567

 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ร่วมให้การต้อนรับและเป็นเกียรติในการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ประจำปี พ.ศ.2567 ของโรงเรียนดงหลวงวิทยา ซึ่งคณะกรรมการประเมิน นำโดย นายธีวราช อ่อนหวาน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ประธานกรรมการ นายมานิต เขียวศรี ข้าราชการบำนาญ กรรมการ นายนราธิป บุญรมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการ และนายธราญ์พัศษ์ มหาชนะวงศ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และแขกผู้มีเกียรติร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน ณ หอประชุมโรงเรียนดงหลวงวิทยา