การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ทั้งนี้ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน และหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา สพม.มุกดาหาร