พิธีเปิดกิจกรรม Kick Off “สุขาดี มีความสุข”

วันที่ 6 พฤษภาคม 2567

พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off “สุขาดี มีความสุข” พร้อมกันทั่วประเทศผ่านระบบ Zoom meeting ณ โรงเรียนวัดเมตารางค์ จังหวัดปทุมธานี โดย ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วย สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร นำตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.มุกดาหาร ได้แก่ นายเกษร สินพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน นายปิโย ลุสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา นายจิระ โภคสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน และบุคลากร สพม.มุกดาหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ณ โรงเรียนนวิมนทราชูทิศ อีสาน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย พร้อมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการใช้ บำรุง ดูแล และรักษาห้องน้ำอย่างถูกวิธี เพื่อจะได้มีห้องน้ำโรงเรียนที่ถูกสุขลักษณะ เสริมสร้างความปลอดภัยต่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน ส่งผลให้เรียนดี มีความสุข ไปพร้อมกัน