ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหารเรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567