การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ช่วย…สู่ครูมืออาชีพ ประจำปี 2567

วันที่ 26 มีนาคม 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ประจำปี 2567 เป็นวันที่ 2 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดร่วมให้ความรู้แก่ ครูผู้ช่วยในสังกัด สพม.มุกดาหาร จำนวนทั้งสิ้น 114 คน ณ ห้องดุสิตา โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ ภายหลังการอบรม ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากรและคณะทำงานที่เข้าร่วมกิจกรรมโดย ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้ช่วยในสังกัดได้รับความรู้ในด้านระเบียบกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพครูและผู้เข้ารับการอบรมจะได้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้รักและศรัทธา ในวิชาชีพครู เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ต่อไป