ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหารเรื่อง ผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา พ.ศ. 2566

ประเภทดีเด่น ระดับทอง

ประเภทดีเด่น ระดับเงิน