โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลังและสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริต ของหน่วยงานในสังกัด สพฐ.

วันที่ 21 มกราคม 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลังและสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 245 เขต ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด สพฐ. สามารถปฏิบัติงานได้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในแนวทางเดียวกันและเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ 5 สร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริต