กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษาโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 28 ธันวาคม 2566

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 
เข้าร่วมเป็นเกียรติในการเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายอภินันท์ อินลี ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา นำคณะครูและนักเรียนในโรงเรียนดำเนินกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคีเป็นหมู่คณะและห่างไกลยาเสพติด