การติดตามและตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชีและพัสดุของโรงเรียนในสังกัดตามแผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

คณะกรรมการตรวจสอบภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เข้าติดตามและตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชีและพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัดตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยคณะกรรมการฯ ได้เข้าตรวจสอบเอกสารของโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารตามแผนการตรวจสอบภายใน โดยมี นายเสกสรร ปัญญาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร นายนววิช จันเต็ม นายวีระ โพนทัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร คณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมนำเสนอเอกสารต่อคณะกรรมการ