กิจกรรมศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ ด้านการบริหารจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร นำผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานฯ เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน และโรงเรียนสตรีศรีน่าน ระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2566 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กิจกรรมศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบด้านการบริหารจัดการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อศึกษาและเทียบเคียงการบริหารจัดการศึกษาและนำมาปรับใช้ ทั้งในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา