ผู้บริหาร สพม.มุกดาหาร ต้อนรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในการนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางการศึกษา

วันที่ 24 ตุลาคม 2566

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร พร้อมด้วย นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร และนายธนิต ทองอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการนิเทศ การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุมประกายมุก โรงเรียนมุกดาหาร